Il Cantu di l’Arburu (le Chant de l’Arbre), Maria-Ghjiuseppa Amadei-Rossi & Philippe Hasse-Valenti, couverture

Il Cantu di l'Arburu (le Chant de l'Arbre), Maria-Ghjiuseppa Amadei-Rossi & Philippe Hasse-Valenti, couverture

Il Cantu di l’Arburu (le Chant de l’Arbre), Maria-Ghjiuseppa Amadei-Rossi & Philippe Hasse-Valenti, couverture