Maiko no hikari, couverture

Maiko no hikari, couverture

Maiko no hikari, couverture